Algemene voorwaarden Opleiding tot ademcoach (Level IV)

Inschrijving

Invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft aan dat je akkoord gaat met de werkwijze, de voorwaarden zoals in dit document vermeld en de betalingsafspraken. Door de inschrijving voor een opleidingsweek van TBA-NL ga je een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaar je je akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra dit ondertekende formulier en je betaling is ontvangen en de ontvangst daarvan is bevestigd door TBA-NL. De bevestiging ontvang je via de email. Er geldt een bedenktijd van 14 werkdagen vanaf het moment dat wij de inschrijving bevestigd hebben. Binnen die termijn kan je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden een tijdig bericht aan TBA-NL te sturen. Als u tot inschrijving van een opleiding overgaat is de overeenkomst voor de totale studieduur van toepassing, tot aan het behalen van je eventuele certificaat als Transformational Breath ademcoach.


Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief twee opleidingsweken getraind door Transformational Breath senior trainers, de cursusmap en persoonlijke begeleiding door een mentorcoach buiten de lesweken om. De begeleiding door je persoonlijke mentor loopt tot aan je certificering als Transformational Breath ademcoach. Verder zijn overnachtingen, alle maaltijden, snacks en thee/koffie en sap tijdens de opleidingsweken in dit bedrag inbegrepen. De opleidingsweken zijn vrijgesteld van BTW.
Kosten voor de boeken op de verplichte leeslijst zijn hierbij niet inbegrepen en zijn voor je eigen rekening. Informatie over deze leeslijst vindt je in de informatie over de opleiding op de website.
Voor het lopen van de verplichte stages wordt je geacht voor je eigen overnachtings en maaltijdkosten te betalen. Neem contact op met de organiserende trainer voor de kosten van elke stage.


Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bij deze opleiding bestaande uit een cursusmap, formulieren die overhandigd worden tijdens de opleiding en ander digitaal materiaal worden verstrekt door de organisatie van de training. Deze materialen zijn allen beschermd door de wet van copyright en behoren de Transformational Breath Foundation en/of TBA-NL toe.


Betaling

Het actuele lesgeld en de overige kosten vindt je op de website. Het lesgeld kan je via de website in een keer voldoen via het online bestelproces.

Indien je je direct voor beide opleidingsweken inschrijft bestaat er ook een optie om het cursusbedrag in in drie maandelijkse termijnen te voldoen. In het laatste geval is je inschrijving definitief zodra de eerste van de drie betalingen is ontvangen. Zodra je je ingeschreven hebt via de website ontvang je een rekening voor je eigen administratie.
TBA-NL garandeert dat je lesgeld tijdens de opleiding niet wordt gewijzigd. Indien je niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan TBA-NL de toegang tot de opleidingsweken of stageweken tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien TBA-NL een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld aangevuld met incasso- en bijkomende kosten. Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten. TBA-NL is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien de opleiding door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van vernieuwd studiemateriaal komt voor jouw rekening.


Duur van de opleiding

In principe wordt uitgegaan van een duur van een kalenderjaar voor het afronden van Levels I, II en III en Level IV A en B. Bij overmacht zal onderling gezocht worden naar een passende oplossing. Na het afronden van Level IVB wordt je verzocht om je certificeringsverplichtingen binnen een jaar af te ronden. Indien je hiertoe geen kans ziet, dient hierover met de senior trainer overlegd te worden.


Certificering

Na de drie opleidingsweken bestaat er de mogelijkheid om het certificaat tot Transformational Breath Facilitator te behalen. Dit certificaat wordt uitgereikt nadat je aan alle certificeringsverplichtingen en aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan. Informatie hierover is te vinden op de website.
Certificering bij de Transformational Breath Foundation geeft recht op:

  • De titel van gecertificeerd Transformational Breath® ademcoach
  • Gebruik van de naam van Transformational Breath Foundation
  • Foto en omschrijving op de internationale website
  • Inschrijving bij de nederlandse vereniging voor Transformational Breath en vermelding op de nationale website.
  • Gebruik van het TBF/TBA-NL Logo
  • Materialen en formulieren
  • Beschikbaarheid van verdere Transformational Breath® training
  • Updates van nieuwe technieken en korting op bijscholingsdagen na inschrijving bij de Nederlandse vereniging.
  • Doorverwijzingen via TBF/TBA-NL websites


Garantie op deelname

Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers voor een opleiding zijn, dan gaat de opleiding niet door. Zulks ter beoordeling van TBA-NL. Het cursusgeld wordt dan door TBA-NL gerestitueerd.
Als er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen tijdens een opleiding , dan bepalen het tijdstip van ontvangst van de inschrijving en de betaling welke cursisten kunnen deelnemen.


Voortijdige beëindiging

Je schrijft je ofwel voor één of voor beide delen van de opleiding in. Indien je je voor beide weken hebt ingeschreven en van de tweede opleidingsweek wenst af te zien, dien je dit zo spoedig mogelijk aan de organisator van de opleidingsweken kenbaar te maken. De algemene annuleringsregeling treedt dan in werking, tenzij er speciale redenen zijn die in overleg met de trainer zijn besproken. De annulering is pas officieel als je van TBA-NL een bevestiging hebt ontvangen. Bij overlijden van de student gaat de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk in en vervalt de resterende betalingsverplichting.
TBA-NL houdt zich het recht voor om onder alle omstandigheden de opleidingsweek voortijdig te beëindigen indien zij daar de noodzaak toe ziet.
Bij sommige programma’s geldt er een minimum aantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald, kan de opleiding kosteloos afgezegd worden en het lesgeld  zal binnen 7 werkdagen aan u worden geretourneerd.
In alle andere gevallen behoudt TBA-NL zich het recht voor om programma’s af te zeggen. Hierbij zal het lesgeld tevens worden teruggestort of deze kan in onderling overleg worden overgedragen naar een volgend programma.
Afzeggingen vanuit TBA-NL zullen ruim van tevoren aan u doorgegeven worden, met een minimum van twee weken voor aanvang van de weekprogramma’s.
TBA-NL of de Transformational Breath Foundation behouden zich het recht voor deelnemers in bijzondere omstandigheden te weigeren, te schorsen en/of te verwijderen. Deelnemers die zich niet gedragen volgens de sociale norm, en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in telefonische, digitale of persoonlijke communicatie, kunnen geschorst worden van de opleiding.


Annuleringsregeling

Voor afzeggingen door de deelnemer binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding wordt 50% van het totale workshopbedrag in rekening gebracht. Voor afzeggingen binnen 1 maand voor aanvang van het programma wordt 100% van het totale workshopbedrag in rekening gebracht.
Bij overmacht kan het lesgeld worden doorgeschoven naar een volgend soortgelijk of groter  programma* binnen 12 maanden.  Dit geldt alleen voor programma’s die door dezelfde (senior) trainer worden gegeven. De bijdrage voor overnachtingen en maaltijden dient dan opnieuw voldaan te worden. Het lesgeld (en het overnachtingen- en maaltijdengeld) kan ook aan een andere persoon voor hetzelfde programma van dezelfde datum worden doorgegeven, in overleg met de senior trainer.

* van een driedaags programma naar een week of van het seminar naar de opleiding.


Klachtenprocedure

TBA-NL doet er uiteraard alles aan om fouten tijdens de opleiding en het lesmateriaal te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meld dat dan het liefst zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen). TBA-NL zal alles in het werk stellen de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Voor klachten en of opmerkingen kan je de organisator (Gjalt Vlam) telefonisch of per email bereiken. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht over de opleiding, dan kan je je wenden tot Maria Dorresteijn, de onafhankelijke vertrouwenspersoon van TBA-NL (zie website) of de Transformational Breath Foundation via ww.transformationalbreathing.com. Bij verschillen van mening zal het oordeel van de vertrouwenspersoon van TBA-NL bindend zijn. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door u betaalde lesgeld.

Klachten worden geregistreerd en bewaard (minimaal 5 jaar) door TBA-NL


Aansprakelijkheid

TBA-NL, noch de Docenten van de opleiding, noch de mentorcoaches, zijn aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname, verlies of diefstal. Deelname vindt op eigen risico plaats.


Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle informatie die door studenten, deelnemers, docenten verstrekt  wordt vooraf of tijdens de opleidjng is strikt vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld door TBA-NL en docenten en medewerkers in opdracht van TBA-NL. Deze zullen niet worden gedeeld met derden tenzij na nadrukkelijke toestemming van de direct betrokkenen en TBA-NL.


Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens maken we je er op attent dat de door jou verstrekte gegevens zoals naam, adresgegevens en andere persoonlijke details onder stricte geheimhouding worden opgenomen in de administratie. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geldt er geen meldingsplicht voor deze gegevens. Adresgegevens worden alleen gebruikt om je te blijven informeren over de opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Voornaam, achternaam en emailadres worden voor registratiedoeleinden doorgegeven aan de Transformational Breath Foundation in de VS indien bij opgave voor een van de officiële opleidingen van Transformational Breath (Reclaim your Breath weekend, Reclaim your Super Powers weekend, Levels I, II, III, IV en V). Deze informatie zal alleen aangewend worden voor wettelijk toegestaan zakelijk gebruik. TBA-NL verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik van je gegevens, dan kan je dit schriftelijk aan me laten weten.


Wijziging van voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door TBA-NL worden gewijzigd. TBA-NL zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website.